česky  -  English  -  deutsch
         
Fotogalerie  


Pro svou unikátní geomorfologii a zachovalost přírody byla v Českosaském Švýcarsku na obou stranách státní hranice vyhlášena , nejprve chráněné krajinné oblasti a později i území s nejvyšším stupněm ochrany — Národní parky Saské a České Švýcarsko. Potřebu chránit zdejší přírodu si místní obyvatelé uvědomili již před staletím, kdy bylo v kaňonu Labe mnoho přírodních skalních útvarů nenávratně zničeno těžbou pískovce a zbyly po nich jen
V roce 1917 proto Spolek na ochranu Saského Švýcarska většinu lomů vykoupil a zabránil tak dalšímu ničení krajiny. Podobně i turistické spolky vykupovaly chátrající historické památky a zachránili je pro turistickou atraktivitu území, jako hrad nad městečkem Wehlen, který Horský spolek pro Saské Švýcarsko vykoupil již v roce 1882 a zřídil zde vyhlídkové místo.
Podobně i dnes je zřejmé, že zachovalost přírody je v symbióze nejvyšším zájmem nejenom státní ochrany přírody, ale i místních obyvatel, kterým turistický ruch poskytuje obživu a turisté zde obdivují právě onu nenarušenost přírody. Oba národní parky tvoří rozsáhlé území souvislých lesů a skal s minimální hustotou osídlení. Centrální části národních parků tvoří jejich tzv. první zóny, či jádrová území, plnící nezastupitelnou roli zázemí pro nerušený vývoj živočichů a rostlin. Návštěvníkům je zde povolen vstup pouze po značených turistických cestách  a tyto první zóny dnes tvoří přibližně 25 % území obou parků. Zbylé části národních parků jsou určeny k šetrnému turistickému využití a turisté se zde mohou volně pohybovat a například i sbírat lesní plody pro svou potřebu. Je však třeba dodržovat zákonné podmínky ochrany přírody a návštěvní řády (www.npcs.cz).

Zejména je třeba:

  • nerušit nadměrným hlukem 
  • nenechat volně pobíhat psy
  • nevstupovat do míst, která jsou uzavřena z důvodu ochrany přírody
  • a nenocovat ve volné přírodě

Zcela nezbytné je dodržovat podmínky, za kterých lze dnes na území národních parků provozovat cyklistiku, jezdectví a horolezectví. Tyto sporty jsou zde povoleny pouze s podmínkou, že jejich vlivem nedojde k nedovoleným změnám přírody a k nedovolenému ohrožení populací vzácných druhů flory a fauny. Nedodržování nutných podmínek by proto mohlo vést k zákazu těchto činností.

Prakticky celé Českosaské Švýcarsko dnes tvoří součást Evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a na české straně zde byly vyhlášeny dvě evropsky významné lokality EVL České Švýcarsko a EVL Labské údolí. Tyto lokality včetně ptačí oblasti SPA Labské pískovce a podobné v Sasku jsou dnes chráněny zákony Evropské unie. Hlavním předmětem ochrany zdejší ptačí oblasti jsou sokol stěhovavý, výr velký, chřástal polní a datel černý, v menších populacích se vyskytuje mnoho dalších vzácných a kriticky ohrožených druhů. Je věcí cti nás všech, ohleduplným chováním a respektováním podmínek ochrany napomoci zachování tohoto společného přírodního dědictví.

Národní park České Švýcarsko byl zákonem 161/99 Sb. vyhlášen k 1.1.2000 jako nejmladší a čtvrtý v pořadí v České republice. Jeho rozloha je 80,5 km2 a hlavním předmětem ochrany je uchování geomorfologických hodnot, dochované flory a fauny a zachování typického vzhledu krajiny. K hlavním úkolům managementu patří obnovení přírodní skladby lesa.

Správa NP České Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa, Česká republika
Tel.: +420 412 354 050
E-mail: n.park@npcs.cz       www.npsc.cz   

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce byla vyhlášena 27.6.1972, dnešní rozloha je 264 km2 a k 1.1. 2000 vznikl v její nejcennější části národní park. Vedle zachovalé přírody zahrnující např. oblasti skalních měst v okolí Tisé, Ostrova a Děčínského Sněžníku a zejména kaňon Labe zahrnuje i oblast kulturní krajiny obklopující národní park s mnoha obcemi s dochovanou typickou lidovou architekturou.

Správa CHKO Labské pískovce
Teplická 429/69, 405 02 Děčín, Česká republika
Tel.: +420 412 518 929
E-mail: labpis@schkocr.cz     www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz 

Národní park Saské Švýcarsko byl vyhlášen 12.9. 1990 na ploše 93,5 km2 a tvoří jej dvě oddělená území obklopená chráněnou krajinnou oblastí. Jižní část plynule navazuje na NP České Švýcarsko. Chráněná krajinná oblast Saské Švýcarsko (Landschaftschutzgebiet Sachsische Schweiz) byla vyhlášena roku 1956 a její současná rozloha dosahuje 287,5 km2. Hlavním předmětem ochrany je oblast stolových hor obklopených kulturní krajinou. V roce 1990 byl v její nejcennější části na pravém břehu Labe vyhlášen Národní park Saské Švýcarsko.

Nationalparkamt Sachsische Schweiz
An der Elbe 4, 01814 Bad Schandau, Deutschland
Tel.: +49 35022/900-600
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de

Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1975 na rozloze 267 km2. Typické jsou vulkanické vrchy s dochovanými bukovými lesy a četná jsou i sužová pole. V obcích se dochovala typická lidová architektura. Do území Českého Švýcarska zasahuje pouze částečně od jihu, přesto zahrnuje mimořádně cenné a zajímavé přírodní lokality, které si zasluhují pozornost a stojí za návštěvu.

Správa CHKO Lužické hory
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, Česká republika
Tel.: +420 487 762 356
E-mail: luzhory@schkocr.cz      www.luzickehory.ochranaprirody.cz      
webdesign Webdesign by: